Một số sách Nhân học được số hóa có thể đọc trực tuyến

205

        Dưới đây là một số cuốn sách về Nhân học đã được Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội số hóa phục vụ độc giả. Anh, chị quan tâm có thể đọc trực tuyến những cuốn sách này tại đây:

1. Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Chí Ngàn, Nguyễn Văn Quảng

2016. Nhân học đại cương. Huế: NXB Đại học Huế.

Đọc trực tuyến tại đây: Nhân học đại cương

2. Lâm Minh Châu

2017. Nhân học khoa học về sự khác biệt văn hóa. Hà Nội: NXB Thế giới.

Đọc trực tuyến tại đây: Nhân học khoa học về sự khác biệt văn hóa

3. Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Huy, Lâm Bá Nam, Vương Xuân Tình (Đồng chủ biên)

2016. Nhân học ở Việt Nam – Một số vấn đề lịch sử,nghiên cứu và đào tạo. Hà Nội: NXB Tri Thức.

Đọc trực tuyến tại đây: Nhân học ở Việt Nam – Một số vấn đề lịch sử,nghiên cứu và đào tạo

4. H. Russel Bernard, (Hoàng Trọng, Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng dịch)

2007. Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học – tiếp cận định tính và định lượng. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

Đọc trực tuyến tại đây: Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học – tiếp cận định tính và định lượng

5. Robert M. Emerson – Rachel I. Fretz – Linda L. Shaw, (Ngô Thị Phương Lan và Trương Thị Thu Hằng dịch)

2014. Viết các ghi chép điền dã dân tộc học. Hà Nội: NXB Tri Thức.

Đọc trực tuyến tại đây: Viết các ghi chép điền dã dân tộc học

6. Jean Pierre Olivier De Sardan, (Trần Hữu Quang, Nguyễn Phương Ngọc dịch)

2008. Nhân học phát triển: lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã. Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội.

Đọc trực tuyến tại đây: Nhân học phát triển: lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã

7. Robert Layton, (Phan Ngoc Chiến dịch)

2007. Nhập môn lý thuyết nhân học. Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

Đọc trực tuyến tại đây: Nhập môn lý thuyết nhân học

8. Trần Văn Ánh (Chủ biên)

2010. Nhân học hình ảnh. Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin.

Đọc trực tuyến tại đây: Nhân học hình ảnh

9. Paul Hockings (Chủ biên), (Phạm Hoài Anh, Vũ Thị Thu Hà dịch)

2012. Các nguyên tắc của nhân học hình ảnh. Hà Nội: NXB Văn hóa Thông tin.

Đọc trực tuyến tại đây: Các nguyên tắc của nhân học hình ảnh

10. Nguyễn Văn Huyên, (Đỗ Trọng Quang dịch)

2016. Văn minh Việt Nam. Hà Nội: NXB Hội Nhà văn.

Đọc trực tuyến tại đây: Văn minh Việt Nam

 

Ngoài ra, anh chị có thể tìm và đọc trực tuyến những tài liệu, sách khác tại Thư viện tài liệu mở của Đại học Quốc gia Hà Nội, tại trang web: http://repository.vnu.edu.vn/

 

Nguồn: Nguyễn Mạnh Tiến | manhtiennhanhoc.blogspot.com