VIỆN ISEE TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN

106

Viện iSEE tuyển dụng chuyên gia tư vấn ngắn hạn thực hiện nghiên cứu “Đề xuất nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các hành vi và mô hình đóng góp cho hoạt động và phát triển của các tổ chức phi lợi nhuận trên thế giới và trong khu vực.”

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi con người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, chuyên gia tư vấn thực hiện nghiên cứu quan trọng của iSEE và đề xuất phương hướng tiếp theo sau khi có kết quả nghiên cứu.

Dự án Viện iSEE đang thực hiện có tên “Tạo dựng nền tảng đóng góp vào những thay đổi xã hội” với mục tiêu tập trung hỗ trợ Viện iSEE trở thành một tổ chức hoạt động hiệu quả, đóng góp vào những thay đổi tốt đẹp của xã hội Việt Nam. Một trong những vấn đề được dự án giải quyết là xác định được hình thức gây quỹ hiệu quả phù hợp với các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam nói chung và cho tổ chức iSEE nói riêng.

Xem thông tin chi tiết:

https://docs.google.com/…/1TfNZ-_vy85n5GNXB97tIcpuZ8b…/edit…

https://docs.google.com/…/1x7WtBjVeYWLYwsXJWrIe8rjQVh…/edit…

Chúng tôi cần chuyên gia cho vị trí sau:

Vị trí: chuyên gia tư vấn
Loại hình: ngắn hạn, dự kiến 30 ngày
Địa điểm thực hiện: Hà nội
Mô tả vị trí: TOR đính kèm (EN+VN)
Quy trình tuyển chọn tư vấn: ứng cử viên quan tâm gửi CV và dự thảo đề cương nghiên cứu đến địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn

Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ qua email
Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 30/03/2017
Hình thức thông báo kết quả: Qua email với ứng viên được chọn
— ⭑ —

Chúng tôi chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được đặc biệt khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.